polityka prywatności

 • 1
  (Preambuła)

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i określa warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND.
Korzystanie ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND odbywa się poprzez założenie konta Użytkownika.
Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym LIMITLESS BRAND następuje po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i na warunkach w nim określonych. Klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu, co nie zwalnia go od obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Nazwa portalu, znak firmowy oraz wyróżniający znak graficzny, a także wygląd graficzny portalu, jego poszczególne elementy w postaci oprogramowania oraz koncepcja podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych ustawach.
Właścicielem sklepu internetowego jest LIMITLESS CORPORATION s. r. o., Gallayova 1, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, Regon 52777456
Niniejszy Regulamin sklepu internetowego LIMITLESS BRAND zawiera wszystkie informacje w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 nr 827)

 • 2
  (Definicje)Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rozumieć w następujący sposób:

„REGULAMIN” – niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, określający w szczególności: warunki korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND i związane z powyższym prawa i obowiązki właściciela portalu LIMITLESS BRAND oraz Klientów, a nadto zasady ochrony danych osobowych Klientów.

LIMITLESS CORPORATION s. r. o., Gallayova 1, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, Regon 52777456 – właściciele portalu.

„SKLEP” – sklep internetowy LIMITLESS BRAND dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny: https://limitlessbrand.eu

„KLIENT” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym LIMITLESS BRAND jako zarejestrowany Użytkownik.
„UŻYTKOWNIK” – osoba fizyczna, która poprzez założenie konta, akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w zakresie korzystania ze Sklepu prowadzonego przez LIMITLESS BRAND. Przez Użytkownika należy rozumieć również osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są uprawnione do korzystania ze Sklepu.
„KONSUMENT” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
„KONTO” – istniejący w bazie danych Sklepu wpis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika, z którego wynikają w szczególności: możliwość szybszej realizacji zamówienia, możliwość śledzenia stanu zamówienia, możliwość wprowadzenia dodatkowych adresów wysyłki oraz możliwość przeglądania historii dokonywanych zamówień.
„LIMITLESS BRAND” – osoby wyznaczone przez LIMITLESS BRAND, odpowiedzialne za funkcjonowanie sklepu internetowego LIMITLESS BRAND, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz dozór przestrzegania przepisów prawa oraz Regulaminu przez Użytkowników;
„DANE OSOBOWE” – udostępnione przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika, przetwarzane, przechowywane przez EXTREME HOBBY w celu prawidłowej realizacji zamówień składanych w ramach funkcjonowania Sklepu, a nadto w celach określonych w formularzu udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego przy procedurze Rejestracji Użytkownika;
„REJESTRACJA” – procedura zakładania Konta Użytkownika przez Klienta;
„NEWSLETTER” – informacje lub zbiór informacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego EXTREME HOBBY lub usług oferowanych przez LIMITLESS BRAND oraz informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204) pochodzących od EXTREME HOBBY, kierowanych do Użytkowników drogą elektroniczną.

 • 3
  (Podstawowe zasady korzystania ze Sklepu)

Sklep internetowy LIMITLESS BRAND stanowi wyłączną własność wspólników spółki cywilnej LIMITLESS BRAND.
Podstawowym zadaniem LIMITLESS BRAND jest sprzedaż detaliczna produktów odzieżowych.
Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego, LIMITLESS BRAND może świadczyć na rzecz Użytkowników odpłatnie lub bezpłatnie inne usługi.
Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND jest dysponowanie przez Użytkownika stosownych urządzeń zapewniających mu dostęp do sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Przeglądarki internetowe Użytkownika winny posiadać włączoną opcję obsługi plików tekstowych „cookies”.
Klient korzystając ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND nie może używać wirusów, botów, robaków oraz innych kodów komputerowych, aplikacji, programów, których działanie może zakłócić poprawne funkcjonowanie portalu, uniemożliwić korzystanie z portalu innym Klientom lub stwarzać zagrożenie wystąpienia tego rodzaju zdarzeń.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 • 4
  (Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu)

Użytkownikiem sklepu internetowego LIMITLESS BRAND może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
Użytkownikiem sklepu internetowego LIMITLESS BRAND może być na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której to przepis szczególny ustawy przyznaje zdolność prawną.
Utworzenie Konta Użytkownika sklepu internetowego LIMITLESS BRAND jest dobrowolne i bezpłatne.
Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zarejestrowania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez podanie w formularzu dostępnym po adresem https://limitlessbrand.eu/moj-ucet/ danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania pod który mają być wysłane zamówione produkty.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepis ustawy przypisuje zdolność prawną, w formularzu rejestracyjnym podaje się nazwę podmiotu wraz z określeniem jej formy prawnej, adres i siedzibę, numer we właściwym rejestrze wraz z dokładnym oznaczeniem organu rejestrowego, adres e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu.
Dane o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu winny być zgodne z prawdą. LIMITLESS BRAND nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane podaniem przez któregokolwiek Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do usunięcia przez administratora konta Użytkownika.
Wyrażenie akceptacji przez Użytkownika na brzmienie niniejszego Regulaminu oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli o:
zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i akceptacji wszystkich jego zapisów;
dobrowolnym przystąpieniu do korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND;
prawdziwości Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz o ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również o nie naruszaniu przez nie praw osób trzecich;
wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez LIMITLESS BRAND, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND, w celu prawidłowego realizowania zobowiązań LIMITLESS BRAND wobec Klientów określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu;
a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego LIMITLESS BRAND ;
oraz opcjonalnie w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika
o wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej od LIMITLESS BRAND newslettera.

Poprzez utworzenie konta Użytkownika Klient otrzymuje możliwość:
śledzenia stanu zamówienia,
wprowadzenia dodatkowych adresów wysyłki
możliwość przeglądania historii dokonywanych zamówień.
Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu internetowego LIMITLESS BRAND oraz do powstrzymania się od korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND oraz Usług oferowanych w ramach sklepu internetowego LIMITLESS BRAND w sposób uciążliwy lub utrudniający korzystanie z portalu dla innych Użytkowników, w szczególności działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań na szkodę LIMITLESS BRAND, innych Użytkowników sklepu internetowego LIMITLESS BRAND i innych podmiotów;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które propagują poglądy lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego, lub z wykorzystaniem błędu, uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celu późniejszego komercyjnego ich wykorzystania lub w jakichkolwiek innych celach niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogą powodować przerywanie w pracy sklepu internetowego LIMITLESS BRAND lub ją utrudniać, powodować uszkodzenie sprzętu komputerowego LIMITLESS BRAND lub powodować umożliwienie nieuprawnionego korzystania ze sklepu internetowego LIMITLESS BRAND, dokonywanego w szczególności poprzez wykorzystanie wirusów, botów, „robaków” bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów.

 • 5
  (Zamówienia)

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę extremehobby.eu. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać:
wyboru zamawianych produktów,
wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
Informacja udzielona przez LIMITLESS BRAND o przyjęciu zamówienia do realizacji po potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich istotnych elementów zamówienia wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji przesyłany jest obowiązujący Regulamin sklepu internetowego.
W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie LIMITLESS BRAND informuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych Klienta o możliwym terminie realizacji. LIMITLESS BRAND oświadcza, iż w przypadku gdy niedostępność wybranego przez Klienta produktu w stanach magazynowych miała by trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, to niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zawiadamia Klienta o zaistniałej sytuacji i zwraca kwotę dotychczas uiszczoną tytułem ceny gotówką, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Zamówienia realizowane są terenie Słowacji,  Rzeczpospolitej Polskiej, Europy oraz innych wybranych krajów. Inne koszty przesyłki uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego.
LIMITLESS BRAND zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych danych teleadresowych uniemożliwiających wykonanie dostawy zamówionych produktów lub podania nieprawdziwych danych, do czasu usunięcia przez Klienta braków w tym zakresie.

 • 6
  (Dostawa)

Produkty zamówione w sklepie internetowym LIMITLESS BRAND dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika General Logistics Systems
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Czas realizacji dostawy (czas wysyłania zamówionego produktu) nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
Razem z zakupionym produktem LIMITLESS BRAND fakturę VAT (na życzenie Klienta) albo paragon fiskalny.
LIMITLESS BRAND mając na uwadze możliwość wystąpienia ewentualnych roszczeń względem przewoźnika w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu zaleca sprawdzenie stanu opakowania przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ubytków lub uszkodzeń LIMITLESS BRAND zaleca spisanie stosownego protokołu z przewoźnikiem, zawierającego opis uszkodzeń przesyłki lub innych czynników mogących mieć wpływ na jakość zamówionego produktu.
Zamówione w Sklepie produkty LIMITLESS BRAND wysyła jako przesyłka priorytetowa w ciągu 24-48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia, przy czym w przypadku płatności dokonywanej przez Klienta w formie przelewu wysłanie produktów następuje po otrzymaniu środków pieniężnych.
LIMITLESS BRAND informuje, iż zamówione przez Klienta w Sklepie produkty powinny dotrzeć do Klienta do 5 dni roboczych oraz do 14 dni roboczych w przypadku wysyłek zagranicznych. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych.

 

Przesyłki – Kurier GLS
19,90 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;

 

 • 7
  (Cena)

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://limitlessbrand.eu są wyrażone w polskich złotych (PLN).
Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Cena zawiera podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.
Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

 • 8
  (Sposoby płatności)

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
przed wydaniem towaru:
-przelew na rachunek bankowy wskazany przez firmę LIMITLESS BRAND;
-płatność kartą kredytową lub przez PayPal

 • 9
  (Prawo do odstąpienia od umowy)

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, ma pełne prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłać wypełniony formularz bądź tez oświadczenie o odstąpieniu na adres LIMITLESS BRAND lub drogą elektroniczną na adres e mail: info@limitlessbrand.eu

W przypadku oświadczeń o odstąpieniu od umowy przesyłanych droga elektroniczną LIMITLESS BRAND niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jest on zobowiązany do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy – najlepiej w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym, które zagwarantuje im należytą ochronę na czas transportu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwracany towar należy odesłać o ile jest to możliwe razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. W przypadku ich braku LIMITLESS BRAND rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż zwracanego towaru w firmie LIMITLESS BRAND.
LIMITLESS BRAND  dokonuje zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia zamówionych produktów odpowiadających kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów do Konsumenta oferowanego przez LIMITLESS BRAND. Zwrot środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny następuje niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni, w taki sam sposób jak dokonał tego Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów.
LIMITLESS BRAND nie zwraca kosztów dostarczenia mu zwracanych produktów w związku z odstąpieniem od umowy.

LIMITLESS BRAND może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkty wysyłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają zwrotowi. W przypadku zakupów łączonych, czyli takich, które obejmują zarówno produkty w promocji, gratisy jak i produkty w cenie regularnej, udzielamy proporcjonalnego rabatu kwotowego na każdy produkt w koszyku. W momencie zwrotu jednego z zakupionych towarów, kwota zwrotu jest pomniejszona o udzielony rabat.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem

 • 10
  (Procedura reklamacyjna)

LIMITLESS BRAND jest zobowiązany do wydania zakupionego produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient jest zobowiązany do wypełnienia i wysłania na adres LIMITLESS BRAND formularza reklamacyjnego, w którym Klient winien zawrzeć dokładny opis wady produktu oraz dane Klienta do kontaktu. Formularz winien zawierać również wskazanie uprawnienia z którego Klient zamierza skorzystać w związku ze zgłoszoną wadą.
Wraz z formularzem reklamacyjnym należy odesłać produkt, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu. Do produktu proszę dołączyć paragon fiskalny lub fakturę. W przypadku ich braku LIMITLESS BRAND rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż produktu w firmie LIMITLESS BRAND.
Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez LIMITLESS BRAND, który stwierdzi czy wada istniała w chwili jego wydania.
Zgłoszenie wady produktu jest rozpatrywane przez LIMITLESS BRAND niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym produktem LIMITLESS BRAND udziela informacji czy reklamację uznaje oraz o dalszym postępowaniu.
W przypadku odstąpienia od umowy i zgłoszenia żądania zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny albo zgłoszenia żądania obniżenia ceny, wypłata środków pieniężnych na rzecz Klienta następuje w terminie 14 dni.
Produkt przyjęty w ramach procedury reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep LIMITLESS BRAND ponosi koszt ponownej wysyłki niewadliwego produktu do Klienta.
W przypadku różnicy w cenie wymienionego produktu Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sklepu. Gdy produkt wymieniany jest na tańszy, LIMITLESS BRAND zwraca różnicę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

 • 11
  (Ochrona danych osobowych)

Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest firma LIMITLESS BRAND.
Użytkownik rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej klauzuli.
Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
Dane osobowe przekazywane LIMITLESS BRAND przez Klientów Sklepu stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy
informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://limitlessbrand.eu – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez LIMITLESS BRAND jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez LIMITLESS BRAND z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tytułem: „Rezygnacja z Newslettera” na adres: info@limitlessbrand.eu.
Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają Obowiązkowe zmiany Zmiany treści Zmiany techniczne.  2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych tego obowiązujące przepisy prawa.Administratorem Państwa danych osobowych jest LIMITLESS BRAND s. r. o., Hlavná 475, 900 40, Rovinka, Slovenska Republika

 

 • 12
  (Postanowienia końcowe)

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. stycznia 2019 roku i jest zamieszczony w sklepie internetowym pod adresem limitlessbrand.eu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
LIMITLESS BRAND uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
okoliczności siły wyższej,
zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
zmiany oferty Sklepu dotyczącej usług lub zmiany oferty produktów przeznaczonych do sprzedaży zamieszczanej na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
LIMITLESS BRAND zawiadamia o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej limitlessbrand.eu bądź poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej już umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.
Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Realizując obowiązek informacyjny w zakresie funkcjonowania platformy ODR, Sprzedający wskazuje jako pierwszy punkt kontaktu adres e-mail: info@limitlessbrand.eu

 

Załącznik nr 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten proszę wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
…………………………………………………………………………………………………………………..
[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Data
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

by skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas LIMITLESS BRAND, Hlavná 475, 900 41, Rovinka, Slovenska Republika

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej limitlessbrand.eu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.” „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.” ————————————-